World of faces

Famous people all over the world

Bartolomeu Dias 2

Bartolomeu Dias - Portuguese navigator

Bartolomeu Dias – Portuguese navigator