World of faces

Famous people all over the world

Bartolomeu Dias 1

Bartolomeu Dias - Portuguese navigator

Bartolomeu Dias – Portuguese navigator